KRAJŠIE A LEPŠIE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PRE VŠETKÝCH

PROJEKT LIFE +

06.12.2012 08:28

S potešením Vám môžeme oznámiť, že naše občianske združenie sa zúčastní ako partner realizácie projektu "ZAVEDENIE TRVALO-UDRŽATEĽNÉHO VYUŽÍVANIA PODZEMNEJ VODY V PODZEMNOM KRASOVOM SYSTÉME KRÁSNOHORSKEJ JASKYNE", ktorý získal v rámci grantovej schémy LIFE+ 2011 ENV/SK/1023, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava. Ďalšími partnermi tohto projektu sú Katedra hydrogeológie PRiF UK Bratislava a občianske združenie Speleoklub Minotaurus Rožňava. Hlavné aktivity projektu sú smerované do implementácie Rámcovej smernice o vode (RSV) na miestnej úrovni v špecifických podmienkach krasovej geologickej formácie. Aktivity projektu budú mať dôležitý vplyv vo vzťahu k prevencii pred znečisťovaním podzemných vôd. Z hľadiska využiteľného množstva podzemných vôd môže projekt na miestnej úrovni významne prispieť k stabilizácii zabezpečenia odberu podzemných vôd. Kvalitatívny a kvantitatívny monitoring podzemných vôd zabezpečovaný rámci tohto projektu zvýši spoľahlivosť hodnotenia stavu podzemných vôd a prispeje k objektívnejšej charakteristike chemického stavu predkvartérnych útvarov podzemných vôd. V neposlednej rade zlepšením technických parametrov infraštruktúry, zavedením prototypu zariadenia zabezpečujúceho zdroj pitnej vody pre hromadné zásobovanie obyvateľstva obce Krásnohorská Dlhá Lúka pred vplyvom nežiadúcich turbidít, ktorý bude vyvinutý v rámci tohto projektu budú zároveň plnené požiadavky súvisiace s monitorovaním nadmerného využívania podzemných vôd, uložené v rámci návrhu opatrení RSV. Realizácia projektu je naplánovaná na obdobie 2013 až 2017. O priebehu tohto projektu Vás budeme pravidelne informovať...            

Vyhľadávanie

Kontakt

Envislovakia, o.z. Kutlíkova 17
Bratislava
852 50
+421 2 6828 6451