KRAJŠIE A LEPŠIE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PRE VŠETKÝCH

O nás

 

Občianske združenie EnviSlovakia vzniklo 24. septembra 2010 ako výsledok zjednotenia spoločného úsilia viacerých ľudí so spoločnými záujmami, pôsobiacimi profesijne vo viacerých oblastiach ochrany životného prostredia. Dlhoročné skúsenosti a poznanie danej problematiky nám vytvárajú možnosť poskytnúť čo najefektívnejšie riešenia. Naše združenie je dobrovoľná, nezisková organizácia ochotná prispieť svojou mierou k riešeniu mnohých problémov a výziev.

- POSLANIE A CIELE

Hlavným cieľom združenia je prispieť k zlepšeniu životného prostredia okolo nás. Spoločne sa usilujeme sústrediť naše aktivity na zabezpečenie starostlivosti a ochrany všetkých zložiek životného prostredia, informatizáciu v oblasti životného prostredia, podporu a rozvoj environmentálneho vzdelávania, ako aj na spoluprácu s orgánmi štátnej správy, samosprávy, odbornej a laickej verejnosti pri riešení tejto problematiky.

 

-  FORMY ČINNOSTI

 Ciele združenia chceme napĺňať týmito činnosťami :

- príprava, realizácia a koordinácia projektov so zameraním na ochranu životného prostredia

- výskumná, prieskumná a poradenská činnosť zameraná na prieskum, ochranu a monitoring všetkých zložiek životného prostredia, ochranu a využívanie  vôd, odpadové hospodárstvo, ochranu ovzdušia, obnoviteľné zdroje a ochranu prírody a krajiny

- zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti

- organizovanie odborných konferencií, seminárov a stretnutí za účelom vzájomnej výmeny informácií

- podpora vzdelávania, propagačná, publikačná a vydavateľská činnosť

- podpora občianskeho aktivizmu, aktívna účasť pri tvorbe a pripomienkovaní legislatívy a strategických dokumentov v oblasti životného prostredia

Vyhľadávanie

Kontakt

Envislovakia, o.z. Kutlíkova 17
Bratislava
852 50
+421 2 6828 6451