KRAJŠIE A LEPŠIE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PRE VŠETKÝCH

PROJEKT Life + POKRAČUJE

17.04.2015 14:12

OZ Envi Slovakia sa v roku 2012 stala partnerom GÚDŠ v projekte CRASCAVE financovanom z prostriedkov fondov EU Life+. Pre náš tím odborníkov boli vymedzené okrem iného aj nasledovné úlohy:

-          Odkomunikovanie problematiky projekty ovplyvňovateľom a beneficientom projektu

-          Realizácia monitoringu socio-ekonomického dopadu projektových aktivít na obyvateľov v lokalite

-          Realizácia monitoringu environmentálneho správania obyvateľov obce, návštevníkov a to pred jeho začatím a po realizácii projektu

Nakoľko sme partnermi a teda len jednou časťou projektového tímu, naše aktivity je potrebné časovo aj vecne zosúlaďovať s členmi celého tímu, aby na seba logicky nadväzovali a koncepčne dobre ladili. V roku 2014 sme začali práce v teréne na každej z vyššie uvedených úloh.

Zorganizovali sme niekoľko informačných stretnutí s vedením obce, jej obyvateľmi, vrátane najmladšej populácie v obci v miestnej Základnej škole. Súčasťou programu bola prednáška o problematike ochrany zdrojov podzemných vôd a dodržiavaní environmentálnych zásad.

V súvislosti s tematikou projektu sme spolu s vedením obce zorganizovali verejné zhromaždenie občanov obce, na ktorom sme v spolupráci s kolegami z GÚDŠ formou odbornej prednášky priblížili jedinečnosť  lokality, špecifiká jej geologických útvarov, ktoré poskytujú zásoby pitnej vody, ako aj informácie o využití plánovanej technológie, ktorá má napomôcť k trvalo udržateľnému dobrému stavu vôd z krasových štruktúr, v ktorých sa nachádzajú zásoby vôd na pitné účely.

Okrem iného sme zorganizovali komentovanú vychádzku k zdroju v jaskyni Buzgó s aplikáciou príkladov ochrany dotknutého územia.

Počas stretnutí s občanmi sme zaznamenali ich záujem o problematiku, ktorú projekt rieši, čomu nasvedčuje aj účasť občanov obce na dotazníkovom prieskume environmentálneho správania miestnych obyvateľov. Výsledok prieskumu zverejníme vo fáze reportingu projektových aktivít. Do prieskumu sme zapojili aj žiakov miestnej školy, pre ktorých sme pripravili celoročný cyklus monitorovania v lokalite obce aj v blízkosti jaskyne Buzgó, pričom svoje pozorovania zaznamenajú do nami pripravených formulárov, ktoré po ukončení monitorovacieho cyklu štatisticky vyhodnotíme.

S deťmi vo veku 4-12 rokov sme urobili interaktívne hry, na ktorých sme demonštrovali príklad šírenia potenciálneho znečistenia v povrchovom toku, pričom sme v závere deti viedli k zodpovednosti za prípadné znečistenie toku formou brigády, kde čistili miestny potok. Na aktivite sa zúčastnili aj dospelí obyvatelia.

V súčasnosti pracujeme na príprave ďalšieho cyklu komunikačných aktivít s odbornou verejnosťou a podnikateľmi, ktorí tiež patria do skupiny ovplyvňovateľov projektu (lesníci, pestovatelia a chovatelia ). Okrem toho priebežne pracujeme na analýze ďalších externých hrozieb, kde poznatky z analýzy využijeme na spracovaní odporúčaní pre zachovanie environmentálnych štandardov pre dotknutú lokalitu, aby nedošlo k ohrozeniu zdroja pitnej vody.

Pre zviditeľnenie doterajších aktivít projektu v médiách sme oslovili regionálny týždenník KORZÁR, v ktorom sme na jeseň 2014 prezentovali 2 vstupy. Ďalšie priebežné informácie o pokračovaní aktivít projektu prinesieme už čoskoro.

Ďalšie informácie o projekte v celku nájdete na webe GÚDŠ: https://www.geology.sk/krascave/news.php

Fotogaléria: PROJEKT Life + POKRAČUJE

/album/fotogaleria-projekt-life-pokracuje/komunikacia1-jpg/
/album/fotogaleria-projekt-life-pokracuje/komunikacia2-jpg/
/album/fotogaleria-projekt-life-pokracuje/obcaniastretnutie8-jpg/
/album/fotogaleria-projekt-life-pokracuje/obcaniastretnutie10-jpg/
/album/fotogaleria-projekt-life-pokracuje/detimapa1-jpg/
/album/fotogaleria-projekt-life-pokracuje/postapozvanky4-jpg/

Vyhľadávanie

Kontakt

Envislovakia, o.z. Kutlíkova 17
Bratislava
852 50
+421 2 6828 6451