KRAJŠIE A LEPŠIE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PRE VŠETKÝCH

Aktivity

Napriek tomu, že naše združenie vzniklo len nedávno, svoje aktivity sme začali pripravovať už v dávnejšie. Máme záujem prispievať k riešeniu závažných ekologických tém, ale aj jednoduchých problémov ktoré nás spoločne trápia.

-    Oblasť využívania a ochrany vôd, nežiaduce trendy vývoja kvality a kvantity vôd, ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo, eliminácie rizík vplyvom poľnohospodárskej a stavebnej činnosti, environmentálne záťaže, priemyselné znečistenie alebo rádioaktívna kontaminácia životného prostredia, prináša so sebou do nášho života množstvo problémov. Ich neriešenie často vytvára potenciálnu možnosť ohrozenia spoločného životného prostredia.  

-     Spoločne cítime potrebu vzdelávania a zvyšovania podvedomia nášho obyvateľstva v otázkach ochrany životného prostredia a preto sme pripravení vytvárať priestor pre osvetu a vzdelávacie aktivity v tejto oblasti.

-     Vnímame potrebu dialógu s vládnymi predstaviteľmi o naliehavých úpravách zákonov týkajúcich sa environmentálnej problematiky. Chceme prinášať nové podnety a zapájať sa do diskusii v prospech budovania účinných legislatívnych mechanizmov na ochranu spoločného životného prostredia.

-     Chceme pomáhať zastupovať spoločné záujmy radových občanov a záujmových združení, inštitúcií a subjektov vedeckej obce, prípadne jednotlivcov či skupín zo súkromného sektoru voči orgánom štátnej a verejnej správy. Sme pripravení spolupracovať s orgánmi samosprávy pri riešení praktických problémov v oblastiach prevencie pred možnosťou potenciálneho ohrozenia obyvateľstva živelnými udalosťami ako aj ochrany životného prostredia.        

-     Našou činnosťou chceme prispieť k naplneniu cieľov základných strategických dokumentov na úseku životného prostredia ako aj k plneniu záväzkov vyplývajúcich pre Slovensko z členstva v Európskej únii.

Vyhľadávanie

Kontakt

Envislovakia, o.z. Kutlíkova 17
Bratislava
852 50
+421 2 6828 6451